Algemeen

Heeft u zorgen of vragen over uw kind op school, dan is het belangrijk deze te delen met de school

Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te kunnen doen. U kunt in gesprek met de leerkracht, de intern begeleider of met het team van deskundigen op school. De scholen werken vaak op de volgende wijze:

  • Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind op school, dan is de eerste stap deze zorgen kenbaar te maken bij de leerkracht of intern begeleider van de school. Dit kunnen zorgen zijn op leergebied, maar bijvoorbeeld ook zorgen over het welbevinden van uw kind, het gedrag van uw kind thuis of op school, pesten, etc. Soms kan de leerkracht een oplossing bieden.  
  • Als er meer nodig is, kan uw kind, in overleg met u, ook besproken worden in het Ondersteuningsteam van de school. In het Ondersteuningsteam zit de directeur van de school, de intern begeleider, de leerkracht van uw kind en een orthopedagoog/psycholoog van het samenwerkingsverband. Soms worden andere externe deskundigen hierbij uitgenodigd, en uiteraard mag u zelf ook aanwezig zijn. Tijdens dit overleg worden uw zorgen besproken en nader geanalyseerd en wordt, indien nodig, een plan gemaakt voor de komende periode. Om de ontwikkeling van uw kind dan te blijven volgen, worden later mogelijk nog andere Ondersteuningsteambijeenkomsten met u afgesproken.
  • Als de plannen en afspraken vanuit het Ondersteuningsteam onvoldoende opleveren voor uw kind, kan de school besluiten gebruik te maken van extra voorzieningen van het samenwerkingsverband. Uiteraard gebeurt dat alleen met uw toestemming. De school kan eventueel arrangementsgelden inzetten voor extra begeleiding. Als de school hiervoor geen budget meer heeft, kunnen zij daarvoor een aanvraag doen bij het OTG (Ondersteuningsteam Scholengroep). In deze situatie zal een onafhankelijke commissie meedenken over het plan en de inzet van de middelen en beoordelen of dit een gewenst en noodzakelijk traject is. Een hoogbegaafdheidsdeskundige beoordeelt een aanvraag tot plaatsing Plusklas, t.b.v. ‘Meerkunners’.
  • Als vanuit het Ondersteuningsteam en/of vanuit het OTG blijkt dat de school onvoldoende mogelijkheden ziet voor een passende oplossing voor uw kind ten aanzien van het onderwijs, kan besloten worden advies te vragen aan de CTO (Commissie Toekenning Onderwijsvoorzieningen). Deze commissie denkt mee over de passende onderwijsplek voor uw kind. Zijn er nog mogelijkheden binnen het regulier basisonderwijs? Of is uw kind wellicht meer op zijn/haar plek in een speciale vorm van onderwijs? De CTO zal hier een advies over geven. Uiteraard zal school vragen om uw toestemming voor aanmelding bij de CTO.
  • Als u van mening verschilt met school over wat een passende onderwijsplek is voor uw kind, kunt u zelf ook een verzoek doen bij school om uw kind aan te melden bij de CTO voor bespreking.

Meer informatie over het OTG en de CTO vindt u onder de Tab “Arrangeren” en “Toelaatbaarheid” op deze website.