Ondersteuningsroute

Als door de CTO wordt geconstateerd dat uw kind gebaat is bij het volgen van een speciale vorm van onderwijs, dan wordt er in overleg met u en de school een toelaatbaarheidsverklaring toegekend voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (ZMLK-school, mytylschool, cluster 4 school; voor kinderen met gedragsproblematiek), of een positief plaatsingsbesluit voor Eureka (onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen).