Aanmelden

Aanmelding bij de CTO vindt, in overleg met ouders/verzorgers, plaats uit naam van het schoolbestuur. De school stuurt een leerling dossier in naar het secretariaat van de CTO SWV Kop van Noord-Holland PO (James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar). Het dossier bestaat in elk geval uit een ingevuld "digitaal Groeidocument 2.0", aangevuld met relevante gegevens (checklist op aanvraag). Doorgaans wordt een leerling pas aangemeld bij de CTO als deze eerder besproken is in het OTG. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk als in het OT duidelijk is dat de leerling zeker gebaat is bij plaatsing in een speciale onderwijsvoorziening. Dan kan er sprake zijn van een rechtstreekse aanmelding bij de CTO.

Indien de ouders/verzorgers van een leerling niet willen meewerken aan een aanmelding bij de CTO, maar de school dat wel als noodzakelijk ziet, kan als tussenstap het dossier van de leerling anoniem worden voorgelegd aan de CTO in de vorm van een consult. De CTO zal een advies formuleren dat de school uiteraard weer dient te bespreken met de ouders. Mocht de CTO ander onderwijs adviseren en de ouders willen dat advies niet opvolgen, dan kan het bestuur met de school, in het uiterste geval zonder toestemming van ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor de betreffende onderwijsvorm. De CTO zal voor die bespreking de ouders uitnodigen aanwezig te zijn, zodat hun mening goed kan worden meegewogen en de ouders helderheid hebben omtrent de onderbouwing van het uiteindelijke advies. Let wel; deze route geldt bij hoge uitzondering; de school dient natuurlijk wel altijd te streven naar toestemming van de ouders voor alle stappen in de procedure!

Voor bijna vierjarigen, bij wie al direct duidelijk is dat zij behoefte hebben aan extra ondersteuning, geldt de afspraak binnen het samenwerkingsverband, dat zij altijd via de CTO naar een passende onderwijsplek worden begeleid. Ouders kunnen zelf aanmelden bij de CTO indien het kind nog niet is aangemeld bij een school, of, als dat wel het geval is, de aanmelding samen doen met het bevoegd gezag van de school. Indien het kind een voorschoolse voorziening bezoekt, zal de aanmelding door deze voorziening gedaan worden, uiteraard in samenspraak met de ouders. Voorschoolse voorzieningen kunnen bijgevoegde route volgen.

De CTO maakt doorgaans direct na de bespreking het advies aan het schoolbestuur kenbaar. Tijdens het overleg wordt afgesproken wie op korte termijn de ouders van het kind mondeling zal informeren over het advies. Vaak is dat de intern begeleider of de voorzitter van de CTO. Ouders en school ontvangen vervolgens binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van het advies.

Eureka Onderwijs

In de onderstaande brochure kunt u meer lezen over het Eureka Onderwijs.

Klik hier voor de criteria voor deelname aan het Eureka Onderwijs.

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland PO, CTO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 139
E-mail ons op: secretariaatcto@swvkopvannoordholland.nl