Bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure besluit toelaatbaarheid

Niet eens met een beslissing over toelating?

Scholen en schoolbesturen moeten elk kind een passende onderwijsplek bieden. Dat doen ze in nauw overleg met de ouders. Als ouders/wettelijk verzorgers wordt u bij elke stap betrokken. Toch kan het gebeuren dat u een beslissing niet accepteert. Soms komt een beslissing onverwacht of is het voor u teleurstellend. Het kan ook zijn dat u niet begrijpt waarom een bepaalde beslissing genomen is.

Maakt u bezwaar tegen een beslissing van een school om uw kind niet toe te laten of te verwijderen? Dan volgt u de normale klachtenregeling van de school of het schoolbestuur (zie informatie school).

Maakt u bezwaar tegen een beslissing van de CTO (Commissie toelaatbaarheid) over toelating van uw kind tot het speciaal (basis)onderwijs? Dan volgt u de bezwaarprocedure van het samenwerkingsverband.  

In dat geval doorloopt u de volgende stappen:

Stap 1: Bespreek het probleem met de leerkracht, intern begeleider of de directeur van de school. Eventueel kan ook de orthopedagoog/psycholoog die de aanvraag toelaatbaarheid onderbouwd heeft, hierbij worden uitgenodigd. Probeer samen een oplossing te vinden. Komt u er niet uit?

Stap 2: Neem contact op met een onderwijszorgconsulent. Zij kunnen bemiddelen. Zij vormen een organisatie ingesteld door de minister van OCW. Zij adviseren en begeleiden ouders en scholen wanneer de schoolplaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, problemen oplevert of moeizaam verloopt. De onderwijsconsulenten kunnen worden ingeschakeld door ouders, scholen en andere organisaties en er zijn geen kosten aan verbonden (www.onderwijsconsulenten.nl).

Stap 3: Komt u er toch niet uit? Dien dan een klacht in bij het samenwerkingsverband. U dient dit bezwaar binnen drie weken na datum van afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring in te dienen. U kunt het bezwaar richten aan het secretariaat van de toelaatbaarheidscommissie: secretariaatcto@swvkopvannoordholland.nl. Het samenwerkingsverband bevestigt aan de indiener schriftelijk de ontvangst van het bezwaarschrift en deelt de belanghebbenden mee dat bezwaar is gemaakt tegen de beslissing. De betrokken directeur/bestuurder van het samenwerkingsverband ontvangt het bezwaar ter informatie. De CTO zal u uitnodigen voor een gesprek waarin u uw bezwaar kunt toelichten en waarbij de CTO nogmaals de aanvraag zal beoordelen. U zult hiervan uiterlijk binnen 10 werkdagen het besluit ontvangen.

Stap 4: Blijft een oplossing uit? Dan kunt u als ouder een bezwaarprocedure starten. Voor deze bezwaarprocedure kunt u het samenwerkingsverband schriftelijk verzoeken uw bezwaarschrift door te sturen naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Deze Commissie is op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden ingesteld door Onderwijsgeschillen. De commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren. Tezamen met het bezwaar stuurt het samenwerkingsverband haar zienswijze op het geschil inclusief alle door de commissie gewenste aanvullende documenten, binnen twee weken (na het verstrijken van de uiterste aanleverdatum voor het indienen van het bezwaar) naar de commissie van onderwijsgeschillen. Deze commissie heeft zijn eigen procedures:

https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure De indiener krijgt gelijktijdig een afschrift van het verweer en de aanvullende documenten.

Hoorzitting

De landelijke bezwaaradviescommissie bestudeert de documenten, daarna vindt een hoorzitting plaats. Daarvoor worden uitgenodigd:

• Degene die het bezwaar heeft aangetekend (ouder(s)/verzorger(s) en/of schoolbestuur).
• Een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband.

Advies commissie

Na de hoorzitting doet de commissie een uitspraak. Deze uitspraak heeft formeel de status van een advies aan samenwerkingsverband. De uitspraak is niet bindend.

Stap 6: Het samenwerkingsverband bespreekt het advies van de commissie. Er zijn dan twee mogelijkheden:

• Het samenwerkingsverband blijft bij haar besluit.
• Het samenwerkingsverband past de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Het samenwerkingsverband informeert ouders/schoolbestuur schriftelijk over de genomen beslissing.

Stap 7: Heeft het samenwerkingsverband de bezwaarprocedure in uw nadeel beslist en bent u het niet eens met die beslissing? Dan kunt u naar de civiele rechter stappen en in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Tevens is er de mogelijkheid een oordeel te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) als men meent dat het samenwerkingsverband onderscheid maakt of discrimineert op grond van geloof, sekse, etniciteit, handicap of chronische ziekte. De oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar worden in de meeste gevallen wel opgevolgd. Meer informatie hierover: https://mensenrechten.nl/.

 

Contactgegevens van CTO SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 139
E-mail ons op: secretariaatCTO@swvkopvannoordholland.nl