Geschillencommissie

Wat kunt u doen als er een meningsverschil ontstaat?

Wanneer er meningsverschillen bestaan over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3, cluster 4, en Eureka, kunnen ouders (of schoolbestuur) bezwaar maken tegen het besluit van de CTO, door middel van een schriftelijke reactie. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 3 weken na de besluitname van de CTO in het bezit van de CTO te zijn. De CTO zal zich beraden op het bezwaar en uiterlijk drie weken na ontvangst (m.u.v. de periode van de zomervakantie) van het bezwaar een reactie geven.

Wanneer het verschil van mening blijft bestaan, bestaat de mogelijkheid voor ouders of schoolbestuur een bezwaarschrift in te dienen bij de “landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso" te Utrecht.

Deze commissie brengt een advies uit omtrent de toelaatbaarheid van de leerling, op grond waarvan het bestuur van het samenwerkingsverband een beslissing neemt. Tegen deze beslissing staat daarna een bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open.

Contactgegevens

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD  UTRECHT
T: (030) 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Contactgegevens van CTO SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 139
E-mail ons op: secretariaatCTO@swvkopvannoordholland.nl