Handelingsgericht werken (HGW)

De uitgangspunten van handelingsgericht werken leggen de basis voor de toeleiding naar een Ondersteuningspunt (OSP), een individueel traject of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

De zeven uitgangspunten zijn:

  • Doelgericht
  • Er is sprake van afstemming en wisselwerking
  • De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
  • De docenten en mentoren maken het verschil
  • De positieve (protectieve/beschermende) aspecten zijn van groot belang
  • Er is sprake van een constructieve samenwerking
  • De werkwijze is systematisch en transparant

Er is een format ontwikkeld waarmee de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt vastgesteld. In ons samenwerkingsverband wordt ingezet op een integrale aanpak. In het hele traject worden ook de ouders en leerkrachten meegenomen. Wanneer in gezamenlijkheid wordt geconstateerd dat er sprake is van een ondersteuningsbehoefte bij ouders wordt deze hulpvraag doorgeleid naar het Wijkteam (en eventueel verder) door de medewerker Jeugdhulp op de school. Het format handelings-gericht werken heeft de status van een “groeidocument”. Op basis van praktijkervaringen en voortschrijdend inzicht kan het format worden aangepast.

Het Groeidocument

Het document heeft een functie als onderlegger in het bepalen van de toelaatbaarheid van leerlingen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).