Ouders

Wat is passend onderwijs?

Het ministerie heeft in samenwerking met verschillende landelijke partners en organisaties een landelijke informatieset over wat passend onderwijs is samengesteld en in een interactieve brochure gezet. Deze brochure geeft zoveel mogelijk antwoord op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de middelbare school. Klik hier voor deze brochure.

Na het primair onderwijs gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Hoe deze overgang precies verloopt, is terug te vinden op deze website van de PO- en VO-raad.

 

Extra ondersteuning

Het kan zijn dat uw kind in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft. De school regelt dan passend onderwijs.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is geen nieuw schooltype. Het is een wet die inhoudt dat het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, anders wordt geregeld. Zoveel mogelijk leerlingen gaan naar een gewone school in de buurt. Dan hebben ze de beste kansen voor later. Leerlingen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal voortgezet onderwijs.

Zorgplicht

De school waar uw kind is of wordt aangemeld, heeft zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek voor uw kind moet regelen. Hoe dat precies in zijn werk gaat kunt u lezen in onderstaande stroomschema's:

Klik hier voor het stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij reguliere VO-school'.

Klik hier voor het stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij SBAO of (V)SO-school'

 

Heeft u zorgen of vragen over uw kind op school, dan is het belangrijk deze te delen met de school!

Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te kunnen doen. U kunt in gesprek met de mentor, de ondersteuningscoördinator (soms zorgcoördinator genoemd) of met het team van deskundigen op school. De scholen werken vaak op de volgende wijze:

  • Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind op school, dan is de eerste stap deze zorgen kenbaar te maken bij de mentor van uw kind. Dit kunnen zorgen zijn op leergebied, maar bijvoorbeeld ook zorgen over het welbevinden van uw kind, het gedrag van uw kind thuis of op school, pesten, etc.  In veel gevallen kan de mentor een oplossing bieden.  
  • Als er meer nodig is, kan uw kind, in overleg met u, ook besproken worden met de ondersteuningscoördinator van de school. Soms sluit daar ook een leerlingbegeleider of de schoolmaatschappelijk werker bij aan. Tijdens dit overleg worden uw zorgen besproken en nader geanalyseerd en wordt, indien nodig, een plan gemaakt voor de komende periode. In veel gevallen zal uw kind in het Ondersteuningspunt op de school extra begeleiding krijgen, om zo binnen de eigen school zijn/haar schoolloopbaan met succes te kunnen voortzetten.
  • Als de plannen en afspraken en/of de ondersteuning van uw kind in het Ondersteuningspunt onvoldoende opleveren voor uw kind, kan de school besluiten gebruik te maken van extra voorzieningen van het samenwerkingsverband. Er zal dan een aanvraag voor de commissie Toelaatbaaheid (CTPaO) gedaan worden. Deze commissie denkt mee over de passende onderwijsplek voor uw kind. Zijn er nog mogelijkheden binnen het regulier onderwijs? Of is uw kind wellicht meer op zijn/haar plek in een speciale vorm van onderwijs? De CTPaO zal hier een advies over geven. Uiteraard zal school vragen om uw toestemming voor aanmelding bij de CTPaO.

 

Ontheffing lichamelijke oefening

Voor sommige vakken kan een leerling onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen, bijvoorbeeld door een lichamelijke handicap.

Klik hier voor meer informatie.

 

Ouders&Onderwijs

Stichting Ouders&Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ouders&Onderwijs helpt ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Het adviespunt is iedere werkdag bereikbaar op 088-6050101 of via vraag@oudersenonderwijs.nl. Op de website vindt u een uitgebreide kennisbank met veel informatie over onderwijs. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, of lid worden van het Landelijk Ouderpanel en zo uw mening geven over het onderwijs. Verder kunt u Ouders&Onderwijs ook volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram voor het laatste nieuws. 

Meer informatie over Ouders & Onderwijs kunt u vinden op www.oudersenonderwijs.nl.  

 

Zorg voor jeugd

School, thuis, werk, vrienden: in het leven van een jongere loopt alles in elkaar over. Ook als het niet zo goed gaat. Dat maakt een integrale benadering belangrijk. Als SWV werken we daarom nauw samen met gemeenten en zorgverleners. De gemeenten zijn samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor alle ondersteuning en zorg aan kinderen en hun gezinnen. Samen hebben de gemeenten en het SWV de opgave om zo veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, zodat ze later zo veel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. 

Naast de preventieve zorg voor jeugd zijn gemeenten verantwoordelijk voor:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • gesloten jeugdzorg
  • crisisdienst
  • pleegzorg
  • zorg voor kinderen met een psychische of psychiatrische stoornis
  • zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (lvb).

 

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 0224 273504 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl