Beleid

Binnen het samenwerkingsverband is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de extra zorg voor leerlingen. Het samenwerkingsverband formuleert gemeenschappelijke doelstellingen rondom zorg in het Ondersteuningsplan.

Om onze doelstellingen te realiseren stelt het bestuur van het samenwerkingsverband een Ondersteuningsplan vast. De deelnemende besturen bespreken het Ondersteuningsplan met hun (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht t.a.v. het Ondersteuningsplan en de begroting.

Als lid van ons samenwerkingsverband zijn de schoolbesturen gehouden aan de gezamenlijk gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan is het meerjarenbeleid vastgelegd. Binnen de beleidsperiode stellen we elk jaar een activiteitenplan en een begroting op.

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 163
E-mail ons op: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl