Hier staan we voor

Beleid

Binnen het samenwerkingsverband is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de extra zorg voor leerlingen. Het samenwerkingsverband formuleert gemeenschappelijke doelstellingen rondom zorg in het Ondersteuningsplan.

Om onze doelstellingen te realiseren stelt het bestuur van het samenwerkingsverband een Ondersteuningsplan vast. De deelnemende besturen bespreken het Ondersteuningsplan met hun (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht t.a.v. het Ondersteuningsplan en de begroting.

Als lid van ons samenwerkingsverband zijn de schoolbesturen gehouden aan de gezamenlijk gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan is het meerjarenbeleid vastgelegd. Binnen de beleidsperiode stellen we elk jaar een activiteitenplan en een begroting op.

Missie

Elk kind een passende onderwijsplek!

Dat is de missie van dit samenwerkingsverband. Samen aan het werk voor succesvolle leerlingen en vaardige leerkrachten met hart voor passend onderwijs. Meer daarover leest u in ons Ondersteuningsplan.