Passend onderwijs

Heeft u zorgen of vragen over uw kind op school, dan is het belangrijk deze te delen met de school.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te kunnen doen. De stappen die scholen doorgaans volgen, zijn als volgt:

 1. Gesprek met leerkracht of intern begeleider
  De eerste stap bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind op school is om deze te bespreken met de leerkracht of intern begeleider. De zorgen kunnen variëren van zorgen om leerprestaties tot het welzijn en gedrag van uw kind, zowel thuis als op school, pesten etc.Soms kan de leerkracht een oplossing bieden.  

 2. Ondersteuningsteam overleg
  Indien er meer nodig is dan bespreking met de leerkracht of intern begeleider dan is bespreking in het ondersteuningsteam de volgende stap.
  Het ondersteuningsteam bestaat uit:
   - de directeur van de school 
  -  de intern begeleider
  -  de leerkracht van uw kind en
  -  een orthopedagoog/psycholoog van het samenwerkingsverband.
  Soms nodigt het ondersteuningsteam externe deskundigen uit. Uw aanwezigheid als ouders is ook welkom.
  Samen met u bespreekt het ondersteunings de zorgen, analyseert deze en stelt indien nodig een plan op voor de komende periode. Om de ontwikkeling van uw kind dan te blijven volgen, volgen later mogelijk vervolgafspraken met het ondersteuningsteam.

 3. Extra voorzieningen van het samenwerkingsverband
  Als de plannen en afspraken vanuit het Ondersteuningsteam (basisvoorziening) onvoldoende opleveren voor uw kind, kan de school besluiten gebruik te maken van extra voorzieningen van het samenwerkingsverband. Uiteraard gebeurt dat alleen met uw toestemming. De school kan eventueel arrangementsgelden inzetten voor extra begeleiding en de school kan externe deskundigen betrekken voor de advisering rond uw kind en het onderwijs. De ondersteuning die geboden wordt, kan in de vorm van een onderwijsarrangement (extra hulp op leergebied) of in de vorm van een onderwijs-zorgarrangement (extra ondersteuning op onderwijsgebied en zorg) In laatstgenoemd voorbeeld wordt ook het wijkteam/schoolmaatschappelijk werk betrokken. Een hoogbegaafdheidsdeskundige beoordeelt een aanvraag tot plaatsing Plusklas, t.b.v. ‘Meerkunners’.

 4. CTO (Commissie Toekenning Onderwijsvoorzieningen)
  Als vanuit het Ondersteuningsteam blijkt dat de school onvoldoende mogelijkheden ziet voor een passende oplossing voor uw kind ten aanzien van het onderwijs, kan besloten worden advies of een toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis)onderwijs te vragen aan de CTO (Commissie Toekenning Onderwijsvoorzieningen). Deze commissie denkt mee over de passende onderwijsplek voor uw kind. Zijn er nog mogelijkheden binnen het regulier basisonderwijs? Of is uw kind wellicht meer op zijn/haar plek in een speciale vorm van onderwijs? De CTO zal hier een advies over geven. Uiteraard zal school vragen om uw toestemming voor aanmelding bij de CTO.

 5. Eigen verzoek aan de CTO
  Als u van mening verschilt met school over wat een passende onderwijsplek is voor uw kind, kunt u zelf ook een verzoek doen bij school om uw kind aan te melden bij de CTO voor bespreking. 

We hebben een informatieve poster gemaakt voor ouders met antwoord op de vraag: Waar kan een ouder terecht met vragen over passend onderwijs?  Klik op de afbeelding om de poster te bekijken.

 

Klik op onderstaande afbeelding om de folder 'Wat is passend onderwijs' te openen.
Er is een versie voor ouders en een versie voor kinderen.