IB platform

Wat is het IB platform?

Sinds 2021 is het IB platform ingericht voor het SWV Kop van Noord Holland PO. Het IB platform heeft zich tot doel gesteld om de kwaliteit van afstemming en samenwerking binnen het SWV op een hoger niveau te brengen. Het IB platform probeert vanuit de rol die IB-ers hebben op de werkvloer, aan te haken bij de uitvoering van passend onderwijs en het samenwerkingsverband te informeren en mee te denken over beleid. Te denken valt aan:

 • Meedenken over ondersteuningsplan, de structuur en de facilitering vanuit het samenwerkingsverband.
 • Het oppakken van urgente ontwikkelingen..
 • Het stimuleren van inclusiever onderwijs.
 • Het verbinden van praktijkvraagstukken met beleid.
 • Het IB Platform als schakel gebruiken tussen bestuur en Ib-ers.

IB platformleden

Het IB platform bestaat uit een voorzitter en zes leden. Er is gezocht naar een afvaardiging vanuit de verschillende regio's en vanuit verschillende schoolbesturen. De voorzitter en leden komen 6 x per jaar bij elkaar en werken dan aan vastgestelde doelen. De voorzitter stuurt na elke vergadering de IB Platform-notulen per mail naar alle ib-ers binnen het samenwerkingsverband. De IB Platform-deelnemers fungeren als vraagbaak voor de IB-ers binnen het SWV. Voor het halen en brengen van kennis, ervaring, informatie en tips kun je contact met hen opnemen via de mail.
Het IB platform zorgt via scholengroepen en IB bijeenkomsten voor terugkoppeling naar de achterban. Ook wordt 2 keer per jaar in de nieuwsbrief een terugkoppeling gegeven.  

Deelnemers aan platform

Voorzitter is Joke Harlaar, jharlaar@swvkopvannoordholland.nl (06-45409836)
De volgende IB-ers hebben zich aangemeld om binnen dit platform 6 x per jaar deel te nemen aan een overleg en de daarbij behorende voorbereiding etc.

Kopwerk

Marielle Renes (Koningin Julianaschool)

Surplus

Maaike Bak (De Wielewaal)

Ellen Schilder (De Keerkring)

Sarkon

Marsha de Boer (Trimaran)

Joke Harlaar (De Rank) Voorzitter

Blosse

Veronique Glim (Sint Barbaraschool)

Meerwerf

Anja Siecker (De Dijk)

Data: IB platform overleg (online of op locatie)

 • 12 september 2023
 • 21 november 2023
 • 9 januari 2024
 • 12 maart 2024
 • 13 mei 2024
 • 4 juli 2024

Onderwerpen 2022 - 2023

Onderwerpen voor 22-23 a.d.v input IB-ers, bestuurder en punten van vorig jaar.

Punten vanuit 21-22

 • Groeidocument blijven volgen. aanvullen met OZA deel
 • Ontwikkeling volgen o.g.v. arrangementen aanvragen via bestuur nu OTG er niet meer is
 • Viertaal aansluiting versterken
 • Website
 • OZA werkwijze en  ontwikkelingen volgen

Communicatie en verbinding

 • Versterken van een goede verbinding tussen IB-ers en het IB platform
 • Goede terugkoppeling regelen tussen IB platform en IB netwerken en scholengroepen
 • Proces: helder maken hoe het IB netwerk zich verhoudt tot IB netwerken ( bestuur en scholengroepen. wie doet wat?

Voorschoolse afstemming

 • Aanpak verbeteren afstemming voorschool,
 • Bekendheid JRK team bij voorschoolse voorzieningen te vergroten?

PO/VO doorgaande lijn

 • Aansluiting NT2 leerlingen naar VO!
 • Doorgaande lijn PO-VO op gebied van speciale onderwijsbehoeften
 • 1 overdrachtsformulier

Inclusie/ handelingsgericht werken

 • Wens: mogelijkheid verkennen om een expertiseteam in scholengroep in school te halen om  preventiever te kunnen handelen binnen de school
 • Kennis bij de leerkrachten vergroten over inclusief onderwijs
 • Hoe gaan we inclusief onderwijs realiseren zonder de leerkracht meer/administratief te belasten?
 • Meer experts m.b.t. gedrag ivm de huidige lange wachttijden
 • Ontclusteren
 • Wat is er nodig om Ib-ers in positie te brengen?
 • Wat hebben IB-ers nodig om inclusie te kunnen organiseren en uitvoeren op hun scholen(denk aan training bv?)
 • Ophalen van wat er in het werkveld gebeurt op het gebied van ontwikkelingen rondom inclusie. goede voorbeelden delen en wat niet helpend is ook teruggeven.
 • Viertaal uitnodigen om te kijken naar de samenwerking

Schakelklas

 • Schakelklas Den Helder en Schagen, wat kunnen ze van elkaar leren
 • Aanmeldingscriteria PUK

Overig

 • Overvraging van de hulpverlener

Notulen IB Platform
Klik hier voor de notulen van 14 mei 2024