Werkwijze CTO

De CTO ontvangt van de ouders en het bevoegd gezag van de school een Groeidocument met aanvullende informatie. De voorzitter leest de aanvraag vooraf en bepaalt of er aanvullende deskundigen uitgenodigd moeten worden voor de bespreking. De CTO komt ongeveer eenmaal per drie weken bijeen voor overleg in zowel Den Helder als Schagen.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van het dossier dient de CTO een advies gegeven te hebben over de toelaatbaarheid van de leerling. Binnen deze periode ontvangt de school een uitnodiging voor de bespreking in de CTO. Verwacht wordt dat de school wordt afgevaardigd door tenminste de Intern begeleider, bij voorkeur gecombineerd met de leerkracht van het kind. Ouders kunnen indien gewenst schriftelijk hun mening toevoegen aan het dossier van hun kind.

Criteria toelaatbaarheid

De CTO maakt bij de beoordeling van toelaatbaarheid gebruik van procedurele criteria en inhoudelijke criteria (aandachtspunten).

 Procedurele criteria (dossier en voortraject)

  • De aanvraag is getekend namens het schoolbestuur in overleg met ouders/verzorgers.
  • De aanvraag wordt ondersteund door de orthopedagoog betrokken bij het OT (ondersteuningsteam) van de school (enkele uitzondering).
  • De school heeft gewerkt volgens “handelingsgericht arrangeren”.
  • Er is sprake van een volledig en kwalitatief goed ingevuld digitaal Groeidocument 2.0 en handtekeningen bijlage. Aanmelding via Indigo (optioneel; tot februari 2024 is het ook nog mogelijk om een aanmelding te doen via het Groeidocument 2.0.
  • De aanvraag wordt toegelicht door een inhoudelijke betrokken professional.
  • De aanvraag wordt aangeleverd met relevante aanvullende informatie (checklist op aanvraag).

Inhoudelijke criteria (aandachtspunten CTO)

De CTO hanteert geen uniforme inhoudelijke criteria. Voor elk kind wordt een aparte afweging gemaakt, waarbij het belang van het kind, zijn/haar pedagogische en didactische behoeften en de mate van handelingsverlegenheid van de school, centraal staan. Uiteraard wordt daarbij ook o.a. gekeken naar de aard en de ernst en duur van de problematiek, de protectieve factoren, het toekomstperspectief en de reeds genomen maatregelen en effecten.

In haar advisering weegt de CTO af wat de beste oplossing is voor dit kind met deze ouders, met deze leerkracht, in deze groep, binnen de school van dit samenwerkingsverband. Het gaat om de interactie tussen deze variabelen die tot een specifiek advies leidt. Vaste criteria voor toelaatbaarheid worden daarom niet gehanteerd.

Leerplichtontheffing

Indien ouders de indruk hebben dat hun kind geen onderwijs kan volgen, dan kunnen zij leerplichtontheffing aanvragen. Het kind hoeft dan geen onderwijs te volgen. Een leerplichtontheffing wordt afgegeven door de leerplichtambtenaar. Klik hier voor de werkwijze leerplichtontheffing.