Zorgplicht

Sinds 1 augustus 2014 hebben alle kinderen recht op Passend Onderwijs (zorgplicht scholen). Dat is vooral van belang voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om te zorgen dat elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft, werken de basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) samen in de regio. Zij zorgen er samen voor dat kinderen optimale onderwijskansen krijgen en de ondersteuning die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Basis- en extra ondersteuning

Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over het minimum aanbod voor de basisondersteuning. Deze vorm van ondersteuning wordt op alle scholen geboden. Je kunt denken aan hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, of programma’s gericht op (voorkoming van) gedragsproblemen. Wat er precies onder de basisondersteuning valt, leest u in het ondersteuningsplan 2022-2026 van het samenwerkingsverband. Wat iedere school aan extra ondersteuning biedt en hoe een school de (basis)ondersteuning organiseert, beschrijft de school in het schoolondersteuningsprofiel/schoolplan op de eigen website. Op de pagina 'scholen' vindt u een overzicht van al onze scholen en hun websites.

De meeste leerlingen hebben voldoende aan de basisondersteuning om de school met succes te doorlopen. Is meer hulp nodig, dan spreken we van extra ondersteuning. Scholen ontvangen middelen om extra ondersteuning te bieden aan hun leerlingen. Als een leerling gebaat is bij extra ondersteuning bespreekt de school dat met de ouders/verzorgers en zoeken zij samen naar oplossingen.

De school wordt hierin ondersteund door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (zie Passend Onderwijs) en andere betrokken partijen zoals vermeld in Model Integrale Samenwerking Kop van Noord Holland (Wie doet wat?).