Overdracht kinderopvang

Samenwerking en Achtergrond

In het schooljaar 2022-2023 is er intensieve samenwerking gestart tussen kinderopvang en basisscholen, met als doel de overdracht te versterken. Deze samenwerking resulteerde in onderzoek naar verwachtingen en behoeften, het verkennen van goede voorbeelden, en overleg tussen betrokken partijen. De uitkomst hiervan zijn afspraken vastgelegd in onderstaande formulieren:

Formulieren

 1. Gespreksformulier Samenwerking Kinderopvang-Basisschool

  • Formulier waarin kinderopvang en basisschool jaarlijks de afspraken rond de overdracht vastleggen en borgen.
 2. Overdrachtsformulier Kinderopvang-Basisschool

  • Formulier dat de kinderopvang invult voor elk kind dat naar de basisschool gaat.

Doelstelling

Het doel is een goede overdracht voor alle kinderen te waarborgen en de samenwerking tussen kinderopvang en basisschool binnen het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland te versterken.

Werkwijze

Invulwijzer

 • 3,5 jarige leeftijd, bij complexe ondersteuningsvragen: Kinderopvang vult het overdrachtsformulier in en brengt de ondersteuning goed in beeld (mogelijk met behulp van het groeidocument voor voorschoolse voorzieningen). Tip: vul het groeidocument in samen met de intern begeleider of pedagogisch coach aan de hand van het overdrachtsformulier en de observatiesystemen.

 • 3,9 jarige leeftijd: Kinderopvang vult het overdrachtsformulier in, zodat de basisschool tijdig kan inschatten of zij goed kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.

Stappenplan overdracht 3,5 jaar met warme overdracht:

 1. Pedagogisch medewerker vult het overdrachtsformulier en zonodig het groeidocument voor de voorschoolse voorzieningen in bij complexe ondersteuningsvragen (zoals VVE) en brengt de ondersteuningsvraag goed in beeld.

 2. Pedagogisch medewerker bespreekt het formulier en groeidocument met ouders en/of pedagogisch coach en vult zienswijze ouders aan.

 3. Pedagogisch medewerker bespreekt het vervolgproces met ouders.

 4. Pedagogisch medewerker organiseert een afspraak met basisschool en ouders voor de warme overdracht, tenminste 3 maanden voordat het kind 4 jaar wordt.

 5. Pedagogisch medewerker stuurt overdrachtformulier, groeidocument en informatie uit volgsysteem naar de basisschool, mits met ouderlijke toestemming.

Stappenplan overdracht 3,9 met warme overdracht:

 • Bij VVE traject, waarbij het kind zoveel ontwikkeling laat zien, dat er geen aanvullende ondersteuningsvragen zijn bij de overstap naar het basisonderwijs, dan volstaat een warme overdracht met 3,9 jaar.

Stappenplan overdracht 3,9 jaar zonder warme overdracht:

 1. Pedagogisch medewerker vult het overdrachtsformulier in.

 2. Pedagogisch medewerker bespreekt het formulier met ouders en vult zienswijze ouders aan.

 3. Pedagogisch medewerker stuurt de informatie naar de basisschool van keuze van ouders (indien geen warme overdracht nodig is).

 4. Pedagogisch medewerker stuurt gegevens uit volgsysteem mee, mits met ouderlijke toestemming.

Organisatie

 • De intern begeleider neemt jaarlijks het initiatief tot het organiseren van een overleg tussen de kinderopvang in de regio en de basisscholen in de scholengroep waarbij de overdracht centraal staat.

 • De basisscholen en de kinderopvang stemmen onderling af wie de contacten onderhoudt tussen school en kinderopvang aan de hand van het gespreksformulier samenwerking kinderopvang-basisschool.

 • De basisscholen en de kinderopvang leggen jaarlijks de gemaakte afspraken en evaluatie vast op het gespreksformulier samenwerking kinderopvang-basisschool.