Toelaatbaarheidsverklaring

De CTO kan adviseren tot:

Definitieve positieve toelaatbaarheidsverklaring

De CTO adviseert dat de leerling toelaatbaar is tot de aangevraagde vorm van onderwijs. Indien de aanmeldende school van de leerling een onderwijsarrangement voor de leerling toegewezen heeft gekregen, waarvan de periode nog niet is afgerond, zal de CTO de school vragen het restant van deze gelden te retourneren aan de scholengroep. Bij toelating tot het Eureka onderwijs spreken we van een plaatsingsbesluit.

Tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring

De CTO geeft aan dat de leerling voor bepaalde tijd toelaatbaar is tot de aangevraagde vorm van onderwijs. Dit is aan de orde als de CTO twijfels heeft of de aangevraagde vorm van onderwijs de beste onderwijsplek kan bieden, maar wel voldoende reden ziet om de leerling daar een start te laten maken en verdere observatie uit te laten wijzen of de leerling daar op zijn/haar plek is. Ook kan een tijdelijke toelaatbaarheid worden toegekend als de indruk bestaat dat de leerling slechts tijdelijk gebaat is bij een plaatsing op een andere onderwijsplek, maar mogelijk in de toekomst weer terug kan naar de vorm van onderwijs waar de leerling vandaan komt. Aan het eind van de tijdelijke plaatsing dient de leerling opnieuw aangemeld te worden bij de CTO. De CTO zal dan de informatie van die periode meewegen om vervolgens tot een nieuw advies te komen. Het is mogelijk dat de CTO daarna nog een keer tot een tijdelijke toelaatbaarheid adviseert.

Negatieve toelaatbaarheidsverklaring

De CTO adviseert geen toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen. De CTO komt tot een negatief advies als zij van mening is dat de aangevraagde vorm van onderwijs niet de beste plek is voor de leerling. De CTO zal in dat geval een advies geven voor een andere vorm van onderwijs. Een advies kan ook een andere reguliere basisschool zijn.

Proefplaatsing/observatieplaatsing

Bij uitzondering kan de CTO adviseren voor de leerling een korte periode (maximaal 4 weken) een proefplaats toe te kennen. Dit gebeurt wanneer de CTO behoefte heeft aan aanvullende informatie over de pedagogische en didactische behoeften van het kind, alvorens tot een definitief advies te kunnen komen. Aan het eind van deze periode zal de leerling opnieuw aangemeld moeten worden voor bespreking in de CTO.

Gastplaatsing

Bij uitzondering kan de CTO een gastplek toekennen aan een leerling. Dit betreft uitzonderlijke situaties zoals plotselinge verhuizing van een leerling, uithuisplaatsing, etc. De voorzitter van de CTO kan de gastplek dan toekennen, nog voordat de leerling officieel besproken is. Voorwaarde is dat de leerling wel uiterlijk binnen twee weken, voorzien van een volledig dossier, officieel wordt aangemeld bij de CTO.

Terugplaatsing

Leerlingen bij wie door de speciale onderwijsvoorziening sterke positieve groei wordt gesignaleerd, kunnen door het schoolbestuur, in overleg met de ouders, worden aangemeld bij de CTO met een verzoek tot terugplaatsing naar de onderwijsvorm van herkomst.