Links

Passend Onderwijs
De website van het ministerie van OCW biedt actuele informatie over passend onderwijs, inclusief wettelijke documenten, goede praktijkvoorbeelden, het referentiekader en de toolkit voor scholen.
www.passendonderwijs.nl

Evaluatie Passend Onderwijs
De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is te volgen via deze site. De onderzoekers houden de vorderingen in de verschillende deelonderzoeken bij en de uitkomsten worden gedeeld.
www.evaluatiepassendonderwijs.nl

Steunpunt Passend Onderwijs
Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Ministerie
De officiële website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
www.minocw.nl

GGD 
Nationale website van GGD Nederland. De GGD is belast met de openbare gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland en dus ook op alle scholen!
www.ggd.nl

Kennisnet 
Overzichtelijke website voor scholen, leerlingen en ouders
www.kennisnet.nl

Internetwijzer BaO 
Deze site bevat veel info en materialen voor leerkrachten, IB'ers en directeuren.
www.internetwijzer-bao.nl

VierTaal
Met de invoering van passend onderwijs zijn de scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking (cluster 2) opgegaan in een aantal instellingen. Deze instellingen verzorgen onderwijs, toeleiding naar cluster 2 en bieden ondersteuningen in het reguliere onderwijs. VierTaal is één van de vier instellingen in Nederland, die uitvoering geven aan deze wettelijke opdracht binnen de Wet Passend Onderwijs.
www.viertaal.nl

Koninklijke Visio en Bartimeus
Vanuit VISIS Onderwijs spannen Visio en Bartimeus zich ervoor in dat elke slechtziende of blinde leerling optimaal onderwijs krijgt en werken continu aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen voor deze doelgroep. Ambulante Begeleiding wordt op maat ingezet.
Klik hier voor meer informatie.

Onderwijsversterkers
Het regionale onderwijsadviesbureau dat ook voor het samenwerkingsverband actief is. Onder meer op het gebied van diagnostiek, ondersteuningsteams OTG / CTO en inhoudelijke en administratieve coördinatie.
www.onderwijsversterkers.nl

Aloysius Stichting
Een organisatie die zich richt op leerlingen van 4 tot en met 20 jaar, die ernstige complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren, ouders van deze leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening.
www.aloysiusstichting.nl

Heliomare Onderwijs
Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor speciaal onderwijs. Op deze scholen kunnen kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen op verschillende niveaus en met ondersteuning op maat. Heliomare Onderwijs biedt onderwijs aan kinderen/jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast ondersteunen zij ook docenten van het regulier primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo-opleidingen bij passend onderwijs.
www.heliomare.nl

Opvoedingsonderwerpen 
Site van en voor ouders over opvoedingsonderwerpen.
www.oudersonline.nl

Oudervereniging Balans 
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.
www.balansdigitaal.nl

Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring, kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Deze website is er om je te helpen bij die eerste stap naar hulp en advies. Bel met Veilig Thuis op 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
www.vooreenveiligthuis.nl

Raad voor de Kinderbescherming 
Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling. De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die in de knel zitten. Bij kindermishandeling of verwaarlozing, maar ook bij echtscheiding, adoptie of strafzaken tegen kinderen. De Raad is geen hulpverleningsinstantie. De Raad zoekt uit welke vorm van hulp het beste is voor ouders en kind, en zorgen ervoor dat die hulp op gang komt. De Raad wil de rechten zoals beschreven in Verdrag van de rechten van het Kind waarborgen. Het kind komt hierbij altijd op de eerste plaats.
www.kinderbescherming.nl

LOWAN
Ondersteunt de scholen die het eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs.
www.lowan.nl

Internetwijzer BaO 
Deze site bevat veel info en materialen voor leerkrachten, IB'ers en directeuren.
www.internetwijzer-bao.nl