Algemeen

Toegang tot de speciale voorzieningen verloopt via een toelaatbaarheidsverklaring/ plaatsingsbesluit, die afgegeven wordt op advies van de Commissie Toelating Onderwijsvoorziening (CTO), op aanvraag van het bevoegd gezag van de school waar de leerling aangemeld is of ingeschreven staat (bij voorkeur in samenwerking met ouders). De CTO is bevoegd advies te geven over de toelating van leerlingen tot:

  • het speciaal basisonderwijs,
  • onderwijs voor ZMOK,
  • onderwijs voor ZMLK,
  • Mytyl, onderwijs voor Langdurig Zieke Kinderen,
  • en Eureka (onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen).

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband neemt het definitieve besluit.

Aanmelding bij de CTO geschiedt met behulp van het digitale Groeidocument 2.0 en handtekeningen bijlage ondersteund door eventuele andere relevante informatie (zie ook de checklist aanmelding CTO).  Aanmelding via Indigo (optioneel; tot februari 2024 is het ook nog mogelijk om een aanmelding te doen via het Groeidocument 2.0).

Voor bijna vierjarigen, bij wie al direct duidelijk is dat zij behoefte hebben aan extra ondersteuning, geldt de afspraak binnen het samenwerkingsverband, dat zij altijd via de CTO naar een passende onderwijsplek worden begeleid. Indien er door de CTO gedacht wordt aan regulier basisonderwijs, kan de CTO eventueel direct een arrangement toekennen aan de ontvangende school. Ouders kunnen zelf aanmelden bij de CTO indien het kind nog niet is aangemeld bij een school, of, als dat wel het geval is, de aanmelding samen doen met het bevoegd gezag van de school.

Voor vragen m.b.t. de CTO kunt u contact opnemen met Muriël de Wit, voorzitter CTO SWV Kop van Noord Holland PO via  M 06 30 84 49 954 of E mdewit@swvkopvannoordholland.nl.