Beleid

Om passend onderwijs binnen het SWV vorm en inhoud te geven, wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd:

 • Alle reguliere scholen hebben eenzelfde profiel met betrekking tot de basisondersteuning, waarbij elke schoollocatie de basisondersteuning op orde en verwoord heeft in het eigen schoolondersteuningsprofiel.
 • Elke schoollocatie zorgt actief voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor die leerlingen die dat nodig hebben en zich bij de schoollocatie aanmelden of staan ingeschreven.
 • De onderwijsbehoeften en de opvoedbehoeften van de leerling staan centraal en dienen als uitgangspunt voor het formuleren van het ondersteuningsaanbod, waarbij ouders altijd bij de planning en de uitvoering van de extra ondersteuning betrokken worden.
 • Elke school werkt systematisch aan het afstemmen van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en elke leerling heeft perspectief op passend vervolgonderwijs of een passende plek op de arbeidsmarkt.
 • De leerling volgt het onderwijs zo veel mogelijk op de eigen school. Aanvullende ondersteuning binnen de school wordt geboden door de medewerkers in het ondersteuningspunt (OSP) voor leerlingen en ouders, zowel als voor docenten in de aanpak van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zodat docenten voldoende zijn toegerust om met verschillen tussen leerlingen in de klas om te gaan.
 • Elke school is verantwoordelijk voor het opstellen van haar eigen ontwikkelagenda gericht op het realiseren van passend onderwijs en het initiëren van activiteiten die passen bij de eigen leerlingenpopulatie en het eigen docententeam.
 • Het SWV en de aangesloten scholen richten zich op een reductie van het aantal vroegtijdig schoolverlaters (VSV), waarbij de prestatienormen van het ministerie richtinggevend zijn.
 • Het SWV en de aangesloten scholen staan gezamenlijk voor het organiseren van een passend ondersteuningsaanbod in de lessituatie, ondersteuning in de eigen school (in het OSP), ondersteuning in speciale Individuele Arrangementen (IA) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en ondersteuning buiten de scholen van het SWV.
 • Het SWV indiceert, via de commissie toelaatbaarheid passend onderwijs (CTPaO), leerlingen met complexere onderwijsbehoeften handelingsgericht en met een minimum aan bureaucratie.
 • De toeleiding naar het OSP vindt plaats op schoolniveau en voor de toeleiding naar PRO, VSO en de IA is de CTPaO ingericht.
 • Leerlingen verblijven in het VSO zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Het ontwikkelingsperspectief van elke leerling en de terugkeer naar het reguliere onderwijs staan hierbij centraal.
 • Elke overgang van een leerling tussen verschillende vormen van onderwijs of onderwijszorg verloopt soepel.

Het meerjarenbeleid is beschreven in het Ondersteuningsplan van het SWV. Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2018-2022. De schoolbesturen zijn gehouden aan de daarin vastgelegde afspraken. Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld.

Jaarverslag 2020

Klik hier voor het jaarverslag 2020. In het jaarverslag legt het SWV verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid.

Begroting 2021-2025

Bijgaand tref je de begroting 2021-2025 aan. De begroting geeft een doorkijk in het te voeren (financiële) beleid van het SWV voor de jaren 2021-2025. Klik hier voor de begroting.

02
februari

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

16
februari

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid