Bestuur en organisatie

Het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland is een stichting waar 8 schoolbesturen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs aangeslotenen van zijn. Het SWV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58606149.

Samen zorgen de V(S)O scholen voor een dekkend netwerk voor het voortgezet onderwijs in de regio Kop van Noord-Holland. De stiching heeft een Deelnemersraad, een Raad van Toezicht en een Bestuur.

 

Deelnemersraad

In de Deelnemersraad zitten alle aangesloten schoolbesturen. De Deelnemersraad is een adviesorgaan voor de Raad van Toezicht en het Bestuur. Voor een overzicht van de deelnemers in de Deelnemersraad, klik hier.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van het SWV. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden: één onafhankelijk lid en maximaal vier leden uit de Deelnemersraad.

1. dhr. J.J.C. de Custer (Co) - voorzitter - onafhankelijk lid

2. dhr. R.B.M. Rigter (René) - vice-voorzitter - SOVON

3. dhr. R.D. de Voogd (Reinier) - Scholen aan Zee

4. dhr. A.J.P. Jong (Ton) - Stichting Samenwerkingsschool

Bestuur

Het Bestuur is het besluitvormend orgaan van het SWV en bestaat uit één persoon. Het is een onafhankelijk bestuur. Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging en geeft leiding aan de medewerkers binnen het SWV.

- mevr. M.J. Scheltema de Heere (Myrthe) - directeur-bestuurder

Medezeggenschap

De Ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapraad personeel (MRp) zijn de medezeggenschapsorganen binnen het SWV.

MRp

De MRp is een van de twee formele medezeggenschapsorganen binnen het SWV. Elk samenwerkingsverband waar twee of meer personeelsleden werkzaam zijn, is verplicht een medezeggenschapsraad voor personeel te vormen, een zogenoemde MRp. De MRp van SWV VO KOp van Noord Holland bestaat uit drie leden die uit en door het personeel van het SWV zijn verkozen. De MRp heeft instemmings- of adviesbevoegdheid op bestuursbesluiten van het bestuur aangaande het personeel van het SWV. De instemmings- of adviesbevoegdheden liggen vast in het reglement van de medezeggenschapsraad.

 

In artikel 17a, lid 2 van de wet op het Voorgezet Onderwijs wordt het doel van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs als volgt omschreven:

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Om alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken de reguliere en de speciale scholen van voortgezet onderwijs in de regio nauw met elkaar samen. Zij stemmen de verschillende vormen van ondersteuning met elkaar af en willen iedere leerling door het volgen van (passend) onderwijs brengen naar een voor hem of haar passende plek in de maatschappij.

 

02
november

Workshop Angstige Leerlingen

03
november

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid