Subsidie Hoogbegaafdheid

Subsidie

Goed nieuws!

De door ons aangevraagde subsidie voor versterking van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid (begaafde, hoogbegaafde, dubbel bijzondere leerlingen) is vlak voor de kerstvakantie toegekend door het ministerie van OCW. Dit betekent dat we de komende twee jaar met behulp van deze subsidie kunnen verder bouwen. 

Waar staan we en welke doelstellingen hebben we voor de komende jaren? Dat lees je hieronder. 

Professionalisering

Op veel basisscholen in de Kop van Noord-Holland is reeds een mooie basis aan kennis en vaardigheid aanwezig om (hoog)begaafde leerlingen te (h)erkennen en aan te sluiten bij hun behoeften. Dit is mede het gevolg van een langere periode van aandacht voor het thema vanuit voorgaande projecten. Gelijktijdig is blijvende aandacht en expertiseontwikkeling nodig voor zowel borging, doorontwikkeling als voldoende toerusting van nieuw personeel. Afgelopen schooljaar (2022-2023) is het swv gestart met een trainingsaanbod verzorgd door eigen HB-deskundigen. Dit aanbod – dat zeer goed wordt gewaardeerd - continueren we zolang hier behoefte aan is. Ook leiden we dit schooljaar circa 40 onderwijsprofessionals op tot coördinator hoogbegaafdheid middels een intensieve incompany training verzorgd door Cedin. 

(Vroege) signalering

Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is dat er voor alle leerlingen optimaal in hun behoeften wordt voorzien. Dit lukt alleen wanneer deze behoeften voldoende herkend worden. Daarom is vroege signalering van leerlingen met kenmerken van begaafdheid zo belangrijk, zeker omdat bekend is dat sommige van hen zich snel aanpassen en (hierdoor) niet optimaal ontwikkelen. Door toegenomen kennis lukt het signaleren op scholen steeds beter, maar we willen hier graag verder op inzetten in samenwerking met de voorschoolse partners, onder andere door specifieke (gezamenlijke) scholing en verbetering van de overdrachtsprocedure. 

Professionals in positie

We willen bijdragen aan het verstevigen van de positie van HB-coördinatoren op de scholen. We zien in hun rol een sleutelpositie weggelegd waar het gaat om het stimuleren en verbeteren van zowel extra ondersteuning, interne kennisdeling als beleid op de scholen. Ons huidige regionale netwerk HB-coördinatoren zetten we voort en breiden we uit, zodat we kunnen voorzien in een structurele vorm van samenwerking en kennisdeling voor deze groep.

Doorontwikkeling speciale voorzieningen 

We zijn trots op onze regionale voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte; de plusklassen en het Eureka onderwijs. We hebben de ambitie de voltijds onderwijsvoorziening Eureka door te ontwikkelen naar een expertisecentrum. Sinds dit schooljaar kunnen twee leerkrachten/ambulant begeleiders van Eureka worden geconsulteerd door zowel de po als vo scholen uit ons swv. We dragen hiermee bij aan expertiseontwikkeling binnen het onderwijs én verbeterde doorstroom van Eureka leerlingen naar het vo.

Daarnaast willen we een pilot starten voor een deeltijdvoorziening (plusklas) voor het jonge kind. Onze huidige voorzieningen (plusklassen en Eureka onderwijs) zijn voor leerlingen vanaf respectievelijk medio groep 4 en groep 3. We onderzoeken of een plusklas voor het jonge kind bijdraagt aan een dekkend aanbod in onze regio.

Samenwerking po-vo

In het voorgaande project vormde het versterken van de samenwerking tussen het po en vo in onze regio reeds een belangrijke doelstelling en ook in de komende projectperiode willen we hier op blijven inzetten. De inmiddels korte lijn tussen de werkgroep hoogbegaafdheid van swv vo Kop van Noord-Holland en ons regionaal HB-coördinatorennetwerk continueren we en samen blijven we investeren in kennisdeling en verbeteren van de overdracht rondom leerlingen met kenmerken van begaafdheid (vooral leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte). Daarnaast zijn we voornemens om mogelijke initiatieven te ondersteunen waarbij vanuit het vo wordt bijgedragen aan de uitbreiding van onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het po.  

Samenwerking met ouders

In de komende projectperiode willen we tot slot de informatievoorziening aan en samenwerking met ouders versterken. We denken hierbij onder andere aan betere informatievoorziening over het regionale aanbod en we zijn voornemens om inhoudelijke themabijeenkomsten voor ouders te organiseren.