Toekenning Onderwijsvoorziening

Als vanuit het Ondersteuningsteam blijkt dat de school onvoldoende mogelijkheden ziet voor een passende oplossing voor uw kind ten aanzien van het onderwijs, kan besloten worden advies te vragen aan de CTO (Commissie Toekenning Onderwijsvoorzieningen) of een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. Deze commissie denkt mee over de passende onderwijsplek voor uw kind. Zijn er nog mogelijkheden binnen het regulier basisonderwijs? Of is uw kind wellicht meer op zijn/haar plek in een speciale vorm van onderwijs? De CTO zal hier een advies over geven. Uiteraard zal school vragen om uw toestemming voor aanmelding bij de CTO.

De Commissie Toekenning Onderwijsvoorzieningen (CTO) heeft een informatieve animatie en een folder gemaakt voor ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.